Snellman-koncernens anmälningskanal

Vad kan Snellman-koncernens anmälningskanal användas till?

Du kan använda anmälningskanalen om du misstänker att något inte står rätt till, ett missförhållande av något slag som är av större allmänt intresse och som berör bolaget i fråga. Det kan exempelvis handla om oegentligheter som sker på arbetsplatsen, illegala eller oetiska eller skadliga aktiviteter som har en koppling till Snellman-koncernen eller till våra samarbetspartners, leverantörer och underleverantörer.

Du som gör en anmälan ska ha en grundad anledning att tro att informationen om överträdelsen (misstanken) är korrekt vid tidpunkten för anmälan. Att uppsåtligen rapportera in falska anklagelser är förbjudet enligt lag, och kan medföra legala påföljder.

Observera att anmälningskanalen inte är avsedd för så kallad vanlig kundrespons eller reklamationer.

Vem kan göra en anmälan via anmälningskanalen?

Visselblåsaren kan vara vem som helst som har en nära relation till Snellman-koncernen, till exempel en anställd, tidigare anställd, underleverantör, leverantör, kund, aktieägare, styrelsemedlem, arbetssökande eller praktikant.

Anmälan kan göras helt anonymt, och din identitet som anmälare skyddas. Även om du väljer att ange ditt namn, för att exempelvis underlätta utredningen av ärendet, behandlas ditt ärende med full sekretess. De personuppgifter du anmäler i anmälan, kan användas för att utreda ärendet eller anges vidare till myndigheter i enlighet med lagstiftningens villkor och skyldigheter, till exempel om en förundersökning eller domstolsförfarande inleds.

Vem utreder anmälan?

Inom Snellman-koncernen behandlas rapporterna endast av bolaget särskilt utsedda personer som är skyldiga att behandla rapporten på ett oberoende och opartiskt sätt. Alla rapporter utreds med full konfidentialitet och tystnadsplikten gäller i den omfattning som lagen föreskriver. Snellman-koncernen använder Webrolpol Visselblåseareplattform, och det är enbart personer utsedda inom Snellman-koncernen som har åtkomst till anmälningarna. Anmälarens IP adress har varken Webropol eller Snellman kännedom av.

Snellman-koncernens rapporteringskanal administreras på koncernnivå och omfattar rapporter från alla dess verksamma bolag som ingår i koncernen.

Hur gör man en anmälan?

Rapporten lämnas in genom att följa den här länken eller QR-kod

Du blir ombedd att välja om du vill ange rapporten som anonym eller om du väljer att ange ditt namn. Du måste sedan följa givna anvisningar, och komma ihåg att spara det unika lösenordet som ger dig åtkomst att i efterhand följa ärendets hantering via en uppföljningssida. Om du inte sparar lösenordet, kommer det inte att kunna återskapas eftersom ingen annan har access till det. Glömmer du att spara lösenordet och har frågor om ditt ärende, hur det fortlöper osv, behöver du skapa en helt ny anmälan och i den hänvisa till att du gjort en tidigare anmälan (ange datum och tid).

När får jag som anmälare en återkoppling på ärendets gång?

Anmälan kvitteras mottagen inom 1 vecka från att anmälan tagits emot, och handläggningstiden är 3 månader (kan förlängas om behov finns, men då kommer de som utreder ärendet att informera dig om detta).